Realizujemy nasze cele przez:

  • organizację szkoleń, prelekcje, kursów, wycieczek, pokazów itp
  • organizację akcji promocyjnych i festynów poświęconych celom Fundacji,
  • organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • popularyzację wiedzy związanej z celami fundacji w internecie i środkach masowego przekazu